کود ارگانیک پلت مرغی گرین فرت green fert

ریال230,000 ریال190,000

کود بیولوژیکی گرین فرت، غنی شده بااسید هیومیک، گوگرد، و امینو اسید، تاثیر زیادی در افزایش میکرو اورگانیسم های مفید و ضروری خاک داشته و زندگی را به خاک بر می گرداند.