اطلاع رسانی سم پاشی

اطلاع رسانی سم و کود عمومی

پس از تکمیل فرم زیر، زمان مراقبت های عمومی سم پاشی و محلول پاشی برای هر فصل از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی می شود.

نام(ضروری)
نام شهرستان و روستا
شماره همراه
لطفا گزینه ی مربوط به کشت مورد نظر و مقدار سطح زیر کشت را مشخص کنید.

اطلاع رسانی سم و کود عمومی