شناسنامه زمین

با داشتن شناسنامه زمین کشاورزی اطلاعات مربوط به کشت و کار، سموم و کودهای مصرفی، سابقه آفات و بیماری ها در سال های قبل مربوط به زمین یا باغ شما مشخص می شود و با استفاده از این شناسنامه زمین، شما می توانید قبل از به وجود آمدن خسارت از آن جلوگیری کنید. اطلاعات ثبت شده از کشت و کار شما در شناسنامه زمین توسط کارشناس کشاورزی بررسی شده و بهترین راه برای کاهش خسارت و افزایش عملکرد به شما معرفی می شود.

شناسنامه زمین

انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, pdf, zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
از این قسمت تصویر مربوط به آزمایش خاک و آب را ارسال کنید

اگر آنالیز خاک و آب ندارید می توانید با کلیک اینجا وارد محصول آزمایش خاک شده و پس از ثبت سفارش نمونه را برایمان ارسال کنید.

بعد از یک هفته الی ده روز از زمان دریافت نمونه، تفسیر آزمایش در شناسنامه ی کشت و کار شما ثبت می شود.