کاشت زعفران

کاشت زعفران – افزایش عملکرد زعفران در هکتار

با توجه به اینکه ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در جهان است، به بررسی مراحل کاشت زعفران، آبیاری زعفران، راهکارهای افزای...

ادامه مطلب

سم زمستانه

سم زمستانه چیست؟ زمان سم پاشی چه موقع است؟ و چگونه باید انجام شود؟

سم زمستانه از مهم ترین دوره های سم پاشی در باغات بوده که بیشترین طیف اثر را در کاهش جمعیت آفات و بیماری های درختان در سال پیش رو خواهد ...

ادامه مطلب

زنج تنه درخت-سیاه شدن تنه-

دلیل سیاه شدن و زنج دادن تنه ی درخت

دلیل زنج درخت، شیره درخت، صمغ تنه درخت و سیاه شدن تنه و شاخه ها چیست؟ درختان هم مانند سایر موجودات زنده در طول فصل رشد به مواد غذایی ن...

ادامه مطلب