توصیه های گیاهپزشکی بخش بسیار جذاب و مهم سایت فروشگاه کشاورزی اگری اد بوده که به کمک تیم تخصصی و تحصیل کرده در گرایش های مختلف رشته ی کشاورزی و بویژه گیاهپزشکی مطالب مهم و ارزشمند برای کاربران عزیز وبسایت کشاورزی اگری اد فراهم آورد.

نقش پتاسیم

نقش پتاسیم در گیاهان

نقش پتاسیم ((Potassium (K) در پرورش گیاه و تمام فرآیندهایی که برای حفظ رشد و تولید مثل گیاه انجام می شود بسیار حائر اهمیت است. نقش پتاس...

ادامه مطلب

سم زمستانه چیست؟ زمان سم پاشی چه موقع است؟ و چگونه باید انجام شود؟

سم زمستانه از مهم ترین دوره های سم باشی در باغات بوده که بیشترین طیف اثر را در کاهش جمعیت آفات و بیماری های درختان در سال پیش رو خواهد ...

ادامه مطلب

محلول پاشی

محلول پاشی برگی چیست و چه موقع باید محلول پاشی درختان و سم پاشی را انجام داد؟

در این بخش از توصیه های گیاهپزشکی تیم کشاورزی اگری اد در کنار شما به توضیحات مربوط به  محلول پاشی و سم پاشی درختان و انواع گیاهان خواهی...

ادامه مطلب

زنج درخت یا سیاه شدن تنه درخت،شیره ی درخت، صمغ درخت

دلیل سیاه شدن و زنج دادن تنه ی درخت

دلیل زنج درخت، شیره درخت، صمغ تنه درخت و سیاه شدن تنه و شاخه ها چیست؟ درختان هم مانند سایر موجودات زنده در طول فصل رشد به مواد غذایی ن...

ادامه مطلب

دوره کارنس

دوره کارنس را جدی بگیریم – دوره ی کارنس چیست – ماندگاری سموم – باقی مانده سموم

چرا دوره کارنس را بایدجدی بگیریم؟ باقی مانده سموم چیست و ماندگاری سموم به چه معناست؟

ادامه مطلب