نقش اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه چیست؟ اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ...

ادامه مطلب