فاصله مناسب بین درختان

فاصله مناسب بین درختان

برای اینکه یک باغ اصولی احداث کنیم باید به عوامل زیادی را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین این عوامل رعایت فاصله بین درختان و بین ...

ادامه مطلب

نقش ریز مغذی-عناصر ریزمغذی

نقش ریز مغذی در کشاورزی

ریز مغذی چیست؟ ریز مغذی ها عناصری ضروری برای رشد گیاه هستند و همانطور كه گياهان بدون عناصر غذايی ماکرو قادر به ادامه حيات نيستند، بدون...

ادامه مطلب

بهداشت باغ

بهداشت باغ

بهداشت باغ چیست؟ برای پیشگری از طغیان آفات و بیماری ها باید هر سال همه ی  بقایای گیاهی مانده در باغ رو جمع آوری و از باغ خارج کنیم، به...

ادامه مطلب

نقش اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه چیست؟ اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ...

ادامه مطلب