نیاز آبی

نیاز آبی گیاهان، محصولات زراعی و باغی

يکی از گام های مؤثر در استفاده از منابع آب، برآورد صحیح مقدار آب مورد نیاز گیاهان می باشد. عدم برآورد صحیح اين مقدار منجر به هدر رفت آب...

ادامه مطلب