میزان بذر مصرفی

عوامل موثر بر میزان بذر مصرفی در هکتار

میخام کشت محصولمو شروع کنم میزان بذر مصرفی در هکتار رو چطور بدست بیارم؟ چه عواملی میتونه در تخمین میزان بذر مصر...

ادامه مطلب