گچ کشاورزی

فواید استفاده از گچ در مزارع و باغات

مهمترین عوامل در تولید محصولات کشاورزی دو عنصر آب و خاک هستند. با گذشت زمان کیفیت هر کدام تغییر کرده و برای بهبود خاک و افزایش عملکرد م...

ادامه مطلب