ترک خوردن میوه

ترکیدگی میوه های هسته دار – بیماری شناسی گیاهی

در این بخش از توصیه های گیاهپزشکی تیم کشاورزی اگری اد به بیماری ترک خوردگی میوه های هسته دار خواهد پرداخت. بیماری ترکیدن در میوه های هس...

ادامه مطلب