رنگ پذیری در سیب

راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه

رنگ پذیری یکی از مهمترین دلایل بازارپسندی میوه می باشد. تشکیل رنگدانها در پوست باعث افزایش رنگ گیری میوه، ارزش غذایی، کیفیت و بازارپسند...

ادامه مطلب