شخم زدن باغچه

شخم و زیر و رو کردن خاک باغچه

آماده سازی خاک به چه منظور انجام می شود؟ چرا باید خاک باغچه و حتی گل و گیاه را قبل از کاشت زیر و رو کرد؟ چه زمانی برای شخم زدن باغچه ...

ادامه مطلب