زنج تنه درخت-سیاه شدن تنه-

دلیل سیاه شدن و زنج دادن تنه ی درخت

دلیل زنج درخت، شیره درخت، صمغ تنه درخت و سیاه شدن تنه و شاخه ها چیست؟ درختان هم مانند سایر موجودات زنده در طول فصل رشد به مواد غذایی ن...

ادامه مطلب