هرس-هرس شلجمی-هرس جامی

هرس درختان میوه

چرا باید هرس کنیم؟ هرس و پیرایش به معنی شکل دادن و فرم دهی درختان به منظور رسیدن به هدف خاصی می باشد. هدف از هرس افزایش رشد، حفظ شکل و...

ادامه مطلب